【三字经全文带拼音】三字经全文


三字经 2020-06-08 18:14:21 三字经
[摘要]《三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。以下是本站小编为大家带来的关于【三字经全文带拼音】三字经全文,以供大家参考!【三字经全文带拼音】三字经全文r&e

【www.shanpow.com--三字经】

三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。以下是本站小编为大家带来的关于【三字经全文带拼音】三字经全文,以供大家参考!

 【三字经全文带拼音】三字经全文

 rén zhī chū xìng běn shàn

 人 之 初 , 性 本 善 。

 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

 性 相 近 , 习 相 远 。

 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

 苟 不 教 , 性 乃 迁 。

 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

 教 之 道 , 贵 以 专 。

 xī mèng mǔ zé lín chǔ

 昔 孟 母 , 择 邻 处 。

 zǐ bù xué duàn jī zhù

 子 不 学 , 断 机 杼 。

 dòu yān shān yǒu yì fāng

 窦 燕 山 , 有 义 方 。

 jiào wǔ zǐ míng jù yáng

 教 五 子 , 名 俱 扬 。

 yǎng bú jiào fù zhī guò

 养 不 教 , 父 之 过 。

 jiào bù yán shī zhī duò

 教 不 严 , 师 之 惰 。

 zǐ bù xué fēi suǒ yí

 子 不 学 , 非 所 宜 。

 yòu bù xué lǎo hé wéi

 幼 不 学 , 老 何 为 。

 yù bù zhuó bù chéng qì

 玉 不 琢 , 不 成 器 。

 rén bù xué bù zhī yì

 人 不 学 , 不 知 义 。

 wèi rén zǐ fāng shào shí

 为 人 子 , 方 少 时 。

 qīn shī yǒu xí lǐ yí

 亲 师 友 , 习 礼 仪 。

 xiāng jiǔ líng néng wēn xí

 香 九 龄 , 能 温 席 。

 xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 孝 于 亲 , 所 当 执 。

 róng sì suì néng ràng lí

 融 四 岁 , 能 让 梨 。

 tì yú zhǎng yí xiān zhī

 弟 于 长 , 宜 先 知 。

 shǒu xiào tì cì jiàn wén

 首 孝 弟 , 次 见 闻 。

 zhī mǒu shù shí mǒu wén

 知 某 数 , 识 某 文 。

 yī ér shí shí ér bǎi

 一 而 十 , 十 而 百 。

 bǎi ér qiān qiān ér wàn

 百 而 千 , 千 而 万 。

 sān cái zhě tiān dì rén

 三 才 者 , 天 地 人 。

 sān guāng zhě rì yuè xīng

 三 光 者 , 日 月 星 。

 sān gāng zhě jūn chén yì

 三 纲 者 , 君 臣 义 。

 fù zǐ qīn fū fù shùn

 父 子 亲 , 夫 妇 顺 。

 yuē chūn xià yuē qiū dōng

 曰 春 夏 , 曰 秋 冬 。

 cǐ sì shí yùn bù qióng

 此 四 时 , 运 不 穷 。

 yuē nán běi yuē xī dōng

 曰 南 北 , 曰 西 东 。

 cǐ sì fāng yìng hū zhōng

 此 四 方 , 应 乎 中 。

 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

 曰 水 火 , 木 金 土 。

 cǐ wǔ xíng běn hū shù

 此 五 行 , 本 乎 数 。

 yuē rén yì lǐ zhì xìn

 曰 仁 义 , 礼 智 信 。

 cǐ wǔ cháng bù róng wěn

 此 五 常 , 不 容 紊 。

 dào liáng shū mài shǔ jì

 稻 粱 菽 , 麦 黍 稷 。

 cǐ liù gǔ rén suǒ shí

 此 六 谷 , 人 所 食 。

 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

 马 牛 羊 , 鸡 犬 豕 。

 cǐ liù chù rén suǒ sì

 此 六 畜 , 人 所 饲 。

 yuē xǐ nù yuē āi jù

 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧 。

 ài wù yù qī qíng jù

 爱 恶 欲 , 七 情 具 。

 páo tǔ gé mù shí jīn

 匏 土 革 , 木 石 金 。

 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

 丝 与 竹 , 乃 八 音 。

 gāo zēng zǔ fù ér shēn

 高 曾 祖 , 父 而 身 。

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 身 而 子 , 子 而 孙 。

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng

 自 子 孙 , 至 玄 曾 。

 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 乃 九 族 , 人 之 伦 。

 fù zǐ ēn fū fù cóng

 父 子 恩 , 夫 妇 从 。

 xiōng zé yǒu dì zé gōng

 兄 则 友 , 弟 则 恭 。

 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 长 幼 序 , 友 与 朋 。

 jūn zé jìng chén zé zhōng

 君 则 敬 , 臣 则 忠 。

 cǐ shí yì rén suǒ tóng

 此 十 义 , 人 所 同 。

 fán xùn méng xū jiǎng jiū

 凡 训 蒙 , 须 讲 究 。

 xiáng xùn gǔ míng jù dòu

 详 训 诂 , 明 句 读 。

 wéi xué zhě bì yǒu chū

 为 学 者 , 必 有 初 。

 xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 小 学 终 , 至 四 书 。

 lún yǔ zhě èr shí piān

 论 语 者 , 二 十 篇 。

 qún dì zǐ jì shàn yán

 群 弟 子 , 记 善 言 。

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 孟 子 者 , 七 篇 止 。

 jiǎng dào dé shuō rén yì

 讲 道 德 , 说 仁 义 。

 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

 作 中 庸 , 子 思 笔 。

 zhōng bù piān yōng bú yì

 中 不 偏 , 庸 不 易 。

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì

 大 小 戴 , 注 礼 记 。

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言 , 礼 乐 备 。

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰 国 风 , 曰 雅 颂 。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 号 四 诗 , 当 讽 咏 。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 诗 既 亡 , 春 秋 作 。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 贬 , 别 善 恶 。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 传 者 , 有 公 羊 。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

 有 左 氏 , 有 谷 梁 。

 jīng jì míng fāng dú zǐ

 经 既 明 , 方 读 子 。

 cuō qí yào jì qí shì

 撮 其 要 , 记 其 事 。

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

 五 子 者 , 有 荀 扬 。

 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 文 中 子 , 及 老 庄 。

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 经 子 通 , 读 诸 史 。

 kǎo shì xìigrave; zhī zhōng shǐ

 考 世 系 , 知 终 始 。

 zì xī nóng zhì huáng dì

 自 羲 农 , 至 黄 帝 。

 hào sān huáng jū shàng shì

 号 三 皇 , 居 上 世 。

 táng yǒu yú hào èr dì

 唐 有 虞 , 号 二 帝 。

 xiāng yī xùn chēng shèng shì

 相 揖 逊 , 称 盛 世 。

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 夏 有 禹 , 商 有 汤 。

 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 周 文 武 , 称 三 王 。

 xià chuán zǐ jiā tiān xià

 夏 传 子 , 家 天 下 。

 sì bǎi zǎi qiān xià shè

 四 百 载 , 迁 夏 社 。

 tāng fá xià guó hào shāng

 汤 伐 夏 , 国 号 商 。

 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 六 百 载 , 至 纣 亡 。

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

 周 武 王 , 始 诛 纣 。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 载 , 最 长 久 。

 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 辙 东 , 王 纲 坠 。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈 , 尚 游 说 。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋 , 终 战 国 。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 强 , 七 雄 出 。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏 , 始 兼 并 。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 传 二 世 , 楚 汉 争 。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 兴 , 汉 业 建 。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平 , 王 莽 篡 。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 兴 , 为 东 汉 。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年 , 终 于 献 。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎 。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 号 三 国 , 迄 两 晋 。

 song qí jì liáng chén chéng

 宋 齐 继 , 梁 陈 承 。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 为 南 朝 , 都 金 陵 。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏 , 分 东 西 。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周 , 与 高 齐 。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋 , 一 土 宇 。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 传 , 失 统 绪 。

 táng gāo zǔ qǐ yì shī

 唐 高 祖 , 起 义 师 。

 chú suí luàn chuàng guó jī

 除 隋 乱 , 创 国 基 。

 èr shí chuán sān bǎi zǎi

 二 十 传 , 三 百 载 。

 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁 灭 之 , 国 乃 改 。

 liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁 唐 晋 , 及 汉 周 。

 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 称 五 代 , 皆 有 由 。

 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 炎 宋 兴 , 受 周 禅 。

 shí bā chuán nán běi hùn

 十 八 传 , 南 北 混 。

 liáo yǔ jīn dì hào fēn

 辽 与 金 , 帝 号 纷 。

 dài miè liáo sòng yóu cún

 迨 灭 辽 , 宋 犹 存 。

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴 , 金 绪 歇 。

 yǒu sòng shì yì tong miè

 有 宋 世 , 一 同 灭 。

 bìng zhōng guó jiān róng dí

 并 中 国 , 兼 戎 狄 。

 míng tài zǔ jiǔ qīn shī

 明 太 祖 , 久 亲 师 。

 chuán jiàn wén fāng sì sì

 传 建 文 , 方 四 祀 。

 qiān běi jīng yǒng lè sì

 迁 北 京 , 永 乐 嗣 。

 dài chóng zhēn méi shān shì

 迨 崇 祯 , 煤 山 逝 。

 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

 清 太 祖 , 膺 景 命 。

 jìng sì fāng kè dà dìng

 靖 四 方 , 克 大 定 。

 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

 至 宣 统 , 乃 大 同 。

 shí èr shì qīng zuò zhōng

 十 二 世 , 清 祚 终 。

 dú shǐ zhě kǎo shí lù

 读 史 者 , 考 实 录 。

 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

 通 古 今 , 若 亲 目 。

 kǒu ér song xīn ér wéi

 口 而 诵 , 心 而 维 。

 cháo yú sī xī yú sī

 朝 于 斯 , 夕 于 斯 。

 xī zhòng ní shī xiàng tuó

 昔 仲 尼 , 师 项 橐 。

 gǔ shèng xián shàng qín xué

 古 圣 贤 , 尚 勤 学 。

 zhào zhōng ling dú lǔ lún

 赵 中 令 , 读 鲁 论 。

 bǐ jì shì xué qiě qín

 彼 既 仕 , 学 且 勤 。

 pī pú biān xiāo zhú jiǎn

 披 蒲 编 , 削 竹 简 。

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 彼 无 书 , 且 知 勉 。

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

 头 悬 梁 , 锥 刺 股 。

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

 彼 不 教 , 自 勤 苦 。

 rú náng yíng rú yìng xuě

 如 囊 萤 , 如 映 雪 。

 jiā suī pín xué bú chuò

 家 虽 贫 , 学 不 辍 。

 rú fù xīn rú guà jiǎo

 如 负 薪 , 如 挂 角 。

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 身 虽 劳 , 犹 苦 卓 。

 sū lǎo quán èr shí qī

 苏 老 泉 , 二 十 七 。

 shǐ fā fèn dú shū jí

 始 发 奋 , 读 书 籍 。

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

 彼 既 老 , 犹 悔 迟 。

 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 尔 小 生 , 宜 早 思 。

 ruò liáng hào bā shí èr

 若 梁 灏 , 八 十 二 。

 duì dà tíng kuí duō shì

 对 大 廷 , 魁 多 士 。

 bǐ jì chéng zhòng chēng yì

 彼 既 成 , 众 称 异 。

 ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 尔 小 生 , 宜 立 志 。

 yíng bā suì néng yǒng shī

 莹 八 岁 , 能 咏 诗 。

 mì qī suì néng fù qí

 泌 七 岁 , 能 赋 棋 。

 bǐ yǐng wù rén chēng qí

 彼 颖 悟 , 人 称 奇 。

 ěr yòu xué dāng xiào zhī

 尔 幼 学 , 当 效 之 。

 cài wén jī néng biàn qín

 蔡 文 姬 , 能 辨 琴 。

 xiè dào yùn néng yǒng yín

 谢 道 韫 , 能 咏 吟 。

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

 彼 女 子 , 且 聪 敏 。

 ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 尔 男 子 , 当 自 警 。

 táng liú yàn fāng qī suì

 唐 刘 晏 , 方 七 岁 。

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì

 举 神 童 , 作 正 字 。

 bǐ suī yòu shēn yǐ shì

 彼 虽 幼 , 身 已 仕 。

 ěr yòu xué miǎn ér zhì

 尔 幼 学 , 勉 而 致 。

 yǒu wéi zhě yì ruò shì

 有 为 者 , 亦 若 是 。

 quǎn shǒu yè jī sī chén

 犬 守 夜 , 鸡 司 晨 。

 gǒu bù xué hé wéi rén

 苟 不 学 , 曷 为 人 。

 cán tǔ sī fēng niàng mì

 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜 。

 rén bù xué bù rú wù

 人 不 学 , 不 如 物 。

 yòu ér xué zhuàng ér xíng

 幼 而 学 , 壮 而 行 。

 shàng zhì jūn xià zé mín

 上 致 君 , 下 泽 民 。

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

 扬 名 声 , 显 父 母 。

 guāng yú qián yù yú hòu

 光 于 前 , 裕 于 后 。

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng

 人 遗 子 , 金 满 赢 。

 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

 我 教 子 , 惟 一 经 。

 qín yǒu gōng xì wú yì

 勤 有 功 , 戏 无 益 。

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 戒 之 哉 , 宜 勉 力 。

本文来源:https://www.shanpow.com/szj/561708/

《【三字经全文带拼音】三字经全文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

相关阅读
 • 中医启蒙三字经 中医启蒙三字经
 • 【三字经全文带拼音】三字经全文 【三字经全文带拼音】三字经全文
 • 人之初三字经全文 人之初三字经全文
 • 防溺水黑板报:防溺水三字经 防溺水黑板报:防溺水三字经
 • 三字经读后感500字 三字经读后感500字
 • 大嘴罗敏的专栏 大嘴罗敏的专栏
 • 文明礼仪三字经 文明礼仪三字经
 • 三字经翻译 三字经翻译
为您推荐
 • 人之初性本善全文朗诵
  人之初性本善全文朗诵
  篇一:[人之初性本善全文朗诵]“人之初,性本善 ”《三字经》朗读版【音画】“人之初,性本善 ”《三字经》朗读版【音画】   篇二:[人之初性本善全文朗诵]三字经 全文朗诵三字经(全文朗诵)人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。昔孟母,择邻处。子不学,断机杼
 • 简单读书手抄报三年级
  简单读书手抄报三年级
  简单读书手抄报三年级(共4篇)三年级经典阅读手抄报内容推荐三年级精典阅读推荐内容《三字经》部分子不学,非所宜,幼不学,老何为?玉不琢,不成器,人不学,不知义。为人子,方少时,亲师友,习礼仪。 《弟子规》部分父母呼 应勿缓 父母命
 • 经典诵读手抄报图片
  经典诵读手抄报图片
  经典诵读手抄报图片(共4篇)各年级经典诵读手抄报题目一年级:三字经(亲子版)----可以用剪贴等形式做二年级:弟子规(亲子版)----可以用剪贴等形式做 笋芽报 三年级:主要以“诗”为主,可以分类整理如,
 • 经典诵读手抄报一年级
  经典诵读手抄报一年级
  经典诵读手抄报一年级(共6篇)各年级经典诵读手抄报题目一年级:三字经(亲子版)----可以用剪贴等形式做二年级:弟子规(亲子版)----可以用剪贴等形式做 笋芽报 三年级:主要以“诗”为主,可以分类整理如,
 • 弟子规孝的手抄报
  弟子规孝的手抄报
  弟子规孝的手抄报(共7篇)弟子规手抄报图片内容弟子规手抄报图片一弟子规手抄报图片二弟子规手抄报图片三弟子规手抄报图片四弟子规手抄报资料:弟子规名称由来《弟子规》这本书仅次于《三字经》, 弟子规原名《训蒙文》,原作者李毓秀是清朝
 • 三年级以读书为主题的手抄报
  三年级以读书为主题的手抄报
  三年级以读书为主题的手抄报(共8篇)三年级经典阅读手抄报内容推荐三年级精典阅读推荐内容《三字经》部分子不学,非所宜,幼不学,老何为?玉不琢,不成器,人不学,不知义。为人子,方少时,亲师友,习礼仪。 《弟子规》部分父母呼 应勿缓 父母命
 • 三年级优秀卫生手抄报
  三年级优秀卫生手抄报
  三年级优秀卫生手抄报(共7篇)三年级经典阅读手抄报内容推荐三年级精典阅读推荐内容《三字经》部分子不学,非所宜,幼不学,老何为?玉不琢,不成器,人不学,不知义。为人子,方少时,亲师友,习礼仪。 《弟子规》部分父母呼 应勿缓 父母命
 • 国学经典征文,1000字
  国学经典征文,1000字
  国学经典征文,1000字(共5篇)国学经典伴我成长作文1000字国学经典伴我成长作文1000字国学经典伴我成长作文1000字——儒家文化融合百家而为国学,中国文化海纳百川而成经典。《唐诗》,《宋词》,《三字经》,《弟子规》,《增广贤文
 • 内容是弟子规的手抄报
  内容是弟子规的手抄报
  内容是弟子规的手抄报(共7篇)弟子规手抄报图片内容弟子规手抄报图片一弟子规手抄报图片二弟子规手抄报图片三弟子规手抄报图片四弟子规手抄报资料:弟子规名称由来《弟子规》这本书仅次于《三字经》, 弟子规原名《训蒙文》,原作者李毓秀是清朝
 • 国学经典作文800
  国学经典作文800
  国学经典作文800(共4篇)国学经典伴我成长作文1000字国学经典伴我成长作文1000字国学经典伴我成长作文1000字——儒家文化融合百家而为国学,中国文化海纳百川而成经典。《唐诗》,《宋词》,《三字经》,《弟子规》,《增广贤文