秋夕古诗带拼音


李白 2019-07-06 21:07:59 李白
[摘要]篇一:[秋夕古诗带拼音]【音图诗】带拼音唐诗绝句静夜思 李白 chuáng qián míng yuè guāng 床前明月光, yí shì dì shàng shuāng 疑是地上霜。 jǔ tóu wàng míng yuè 举头望明月, dī tóu sī gù xiāng

【www.shanpow.com--李白】

篇一:[秋夕古诗带拼音]【音图诗】带拼音唐诗绝句


   
静夜思 李白
chuáng qián míng yuè guāng
床前明月光,
yí shì dì shàng shuāng
疑是地上霜。
jǔ tóu wàng míng yuè
举头望明月,
dī tóu sī gù xiāng
低头思故乡。
赠汪伦  李白
lǐ bái chéng zhōu jiāng yù xíng
李白乘舟将欲行,
hū wém àn shàng tà gē shēng
忽闻岸上踏歌声。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ
桃花潭水深千尺,
bù jí wāng lún sòng wǒ qíng
不及汪伦送我情。
早发白帝城  李白
zhāo cí bái dì cǎi yún jiān
朝辞白帝彩云间,
qiān lǐ jiāng líng yī rì huán
千里江陵一日还。
liǎng àn yuán shēng tí bù zhù
两岸猿声啼不住,
qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān
轻舟已过万重山。
逢李龟年 杜甫
qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn 
岐王宅里寻常见,
cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén
崔九堂前几度闻。
zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng
正是江南好风景,
luò huā shí jié yòu féng jūn
落花时节又逢君。
江畔独步寻花  杜甫
huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 
黄四娘家花满蹊,
qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī
千朵万朵压枝低。
liú lián xì dié shí shí wǔ
留连戏蝶时时舞,
zì zài jiāo yīng qià qià tí
自在娇莺恰恰啼。
送元二使安西  王维
wèi chéng zhāo yù yì qīng chén
渭城朝雨浥轻尘,
kè shè qīng qīng liǔ sè xīn
客舍青青柳色新。
quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 
劝君更尽一杯 酒,
xī chū yáng guān wú gù rén 
西出阳关无故人。
乌衣巷  刘禹锡
zhū què qiáo biān yě cǎo huā
朱雀桥边野草花,
wū yī xiàng kǒu xī yáng xié
乌衣巷口夕阳斜。
jiù shí wáng xiè táng qián yàn
旧时王谢堂前燕,
fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā
飞入寻常百姓家。
山行  杜牧
yuǎn shàng hán shān shí jìng xiá 
远上寒山石径斜,
bái yún shēng chù yǒu rén jiā 
白云生处有人家。
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 
停车坐爱枫林晚,
shuāng yè hóng yú èr yuè huā 
霜叶红于二月花。
秋夕  杜牧
yín zhú qiū guāng lěng huà píng
银烛秋光冷画屏,
qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng
轻罗小扇扑流萤。
tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ
天阶夜色凉如水,
zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng
坐着牵牛织女星。
 
从军行  王昌龄
qīng hǎi cháng yún àn xuě shān
青海长云暗雪山,
gū chéng yáo wàng yù mén guān
孤成遥望玉门关。
huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ
黄沙百战穿金甲,
bù pò lǒu lán zhōng bù huán 
不破楼兰终不还。
泊船瓜州  王昌龄
jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān
京口瓜洲一水间,
zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān
钟山只隔数重山。
chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn
春风又绿江南岸,
míng yuè hé shí zhào wǒ huán 
明月何时照我还?
  咏柳  贺知章
bì yù zhuāng chéng yī shù gāo 
碧玉妆成一树高,
wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo
万条垂下绿丝绦。
bù zhī xì yè shuí cái chū 
不知细叶谁裁出,
èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo
二月春风似剪刀。
春晓  孟浩然
chūn mián bù jué xiǎo
春 眠 不 觉 晓,
chù chù wén tí niǎo
处 处 闻 啼 鸟。
yè lái fēng yǔ shēng
夜 来 风 雨 声,
huā luò zhī duō shǎo
花 落 知 多 少。
池  孟浩然
quán yǎn wú shēng xī xī liú
泉 眼 无 声 惜细流,
shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 
树 阴 照 水 爱晴柔。
xiǎo hé cái lòu jiān jiān jiǎo
小 荷 才 露尖 尖角,
zǎo yǒu qīng tíng lì shàng tóu 
早 有 蜻 蜓立 上头。
别董大  高適
qiān lǐ huáng yún bái rì xūn
千 里 黄云 白 日 曛,
běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn
北 风 吹雁 雪 纷 纷。
mò chóu qián lù wú zhī jǐ
莫 愁 前路 无 知 己,
tiān xià shuí rén bù shí jūn
天 下 谁人 不 识 君。 
寻隐者不遇  贾岛
sōng xià wèn tóng zǐ
松 下 问 童 子,
yán shī cǎi yào qù
言 师 采 药 去。
zhǐ zài cǐ shān zhōng
只 在 此 山 中,
yún shēn bù zhī chù
云 深 不 知 处。
寒食  韩翃
chūn chéng wú chù bù fēi huā
春 城 无 处不飞花,
hán shí dōng fēng yù liǔ xié
寒 食 东 风御柳斜。
rì mò hàn gōng chuán là zhú
日 暮 汉 宫传蜡烛,
qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā
轻 烟 散 入五侯家。
  古朗月行  李白
xiǎo shí bù shí yuè
小时不识月,
hū zuò bái yù pán
呼作白玉盘。
yòu yí yáo tái jìng
又疑瑶台境,
fēi zài qīng yún duān
飞在青云端。
独坐敬亭山  李白
zhòng niǎo gāo fēi jìn
众鸟高飞尽,
gū yún dù qù xián
孤云独去闲。
xiāng kàn liǎng bù yàn
相看两不厌,
zhǐ yǒu jìng tíng shān
只有敬亭山。
秋浦歌  李白
bái fà sān qiān zhàng
白发三千丈,
yuán chóu sì gè cháng
缘愁似个长。
bù zhī míng jìng lǐ
不知明镜里,
hé chù dé qiū shuāng
何处得秋霜。
绝句  杜甫
liǎng gè huáng lí míng cu liǔ
两个黄鹂鸣翠柳,
yī háng bái lù shàng qīng iān
一行白鹭上青天。
chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě
窗含西岭千秋雪,
mén bó dōng wú wàn lǐ chuán
门泊东吴万里船。
  鹿柴  王维
kōng shān bù jiàn rén 
空山不见人,
dàn wén rén yǔ xiǎng 
但闻人语响。
fǎn yǐng rù shēn lín
返景入深林,
fù zhào qīng tái shàng 
复照青苔上。
九月九日忆山东兄弟  王维
dú zài yì xiāng wéi yì kè
独在异乡为异客,
měi féng jiā jié bèi sī qīn
每逢佳节倍思亲。
yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù 
遥知兄弟登高处,
biàn chā zhū yú shāo yì rén
遍插茱萸少一人。
望洞庭  刘禹锡
hú guāng qiū yuè liǎng xiāng hé
湖光秋月两相和,
tán miàn wú fēng jìng wèi mó
潭面无风镜未磨。
yáo wàng dòng tíng shān shuǐ cuì
遥望洞庭山水翠,
bái yín pán lǐ yī qīng luó
白银盘里一青螺。
清明  杜牧
qīng míng shí jié yǔ fēn fēn 
清明时节雨纷纷 ,
lù shàng xíng rén yù duàn hún 
路上行人欲断魂 。
jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu 
借问酒家何处有 ,
mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 
牧童遥指杏花村。
 
芙蓉搂送辛渐  王昌龄
hán yǔ lián jiāng yè rù wú
寒雨连江夜入吴,
píng míng sòng kè chǔ shān gū 
平明送客楚山孤。
luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn
洛阳亲友如相问,
yí piàn bīng xīn zài yù hú
一片冰心在玉壶。
 
凉州词  王之涣
huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān
黄河远上白云间,
yī piàn gū chéng wàn rèn shān
一片孤城万仞山。
qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ
羌笛何须怨杨柳,
chūn fēng bù dù yù mén guān
春风不度玉门关。
 
宿建德江  孟浩然
yí zhōu bó yān zhǔ 
移 舟 泊 烟 渚,
rì mù kè chóu xīn 
日 暮 客 愁 新。
yě kuàng tiān dī shù 
野 旷 天 低 树,
jiāng qīng yuè jìn rén 
江 清 月 近 人。
悯农  李绅
chūn zhòng yī lì sù 
春 种 一 粒 粟,
qiū shōu wàn kē zǐ 
秋 收 万 颗 子。
sì hǎi wú xián tián 
四 海 无 闲 田,
nóng fū yóu è sǐ 
农 夫 犹 饿 死!
 
咏鹅  骆宾王
é  é  é 
鹅 , 鹅 , 鹅,
qū xiàng xiàng tiān gē 
曲 项 向 天 歌。
bái máo fú lǜ shuǐ 
白 毛 浮 绿 水,
hōng zhǎng bō qīng bō 
红 掌 拨 清 波。
 
逢雪宿芙蓉山主人   刘长卿
rì mò cāng shān yuǎn 
日 暮 苍 山 远,
tiān hán bái wū pín 
天 寒 白 屋 贫。
chái mén wén quǎn fèi 
柴 门 闻 犬 吠,
fēng xuě yè guī rén 
风 雪 夜 归 人。
  枫桥夜泊  张继
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān
月 落 乌啼 霜 满 天,
jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián
江 枫 渔火 对 愁 眠。
gū sū chéng wài hán shān sì
姑 苏 城 外 寒 山 寺,
yè bàn zhōng shēng dào kè chuán
夜 半 钟声 到 客 船。
滁州西涧  韦应物
dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng
独怜幽草涧边生,
shàng yǎu huáng lí shēn shù míng
上有黄鹂深树鸣。
chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí
春潮带雨晚来急,
yě dù wú rén zhōu zì héng 
野渡无人舟自横。
  乐原游  李商隐
xiàng wǎn yì bù shì
向 晚 意 不 适,
qū chē dēng gǔ yuán
驱 车 登 古 原。
xī yáng wú xiàn hǎo
夕 阳 无 限 好,
zhǐ shì jìn huāng hūn
只 是 近 黄 昏!
望庐山瀑布  李白
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān
日 照 香 炉 生 紫烟,
yáo kàn pùbù guà qián chuān
遥 看瀑 布 挂 前川。
Fēi liú zhí xià sān qiān chǐ
飞 流 直 下 三 千 尺,
yí shì yín hé luò jiǔ tiān
疑 是 银 河 落 九 天。
黄鹤楼送孟浩然之广陵  李白
gù rén xī cí huáng hè lóu
故 人 西 辞 黄 鹤 楼,
yān huā sān yuè xià yang zhōu
烟 花 三 月 下 扬 州。
gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn
孤 帆 远 影 碧 空 尽,
wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú
惟 见 长 江 天 际 流。
望天门山  李白
tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi
天 门 中 断 楚 江 开,
bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí
碧 水 东 流 至 此 回。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū
两 岸 青 山 相 对 出,
gū fān yí piàn rì biān lái
孤 帆 一 片 日 边 来。
赠花卿  杜甫
jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn
锦城丝管日纷纷,
bàn rù jiāng fēng bàn rù yún
半入江风半入云。
cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu
此曲只应天上有,
rén jiān néng dé jǐhuí wén
人间能得几回闻。
绝句  杜甫
chí rì jiāng shān lì
迟日江山丽,
chūn fēng huā cǎo xiāng
春风花草香。
ní róng fēi yàn zǐ
泥融飞燕子,
shā nuǎn shuì yuān yāng 
沙暖睡鸳鸯。 
竹里馆  王维
dú zuò yōu huáng lǐ
独坐幽篁里,
tán qín fù cháng xiào
弹琴复长啸。
shēn lín rén bù zhī
深林人不知,
míng yuè lái xiāng zhào
明月来相照。
竹枝词  刘禹锡
yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng
杨柳青青江水平,
wén láng jiāng shàng chàng gē shēng
闻郎江上唱歌声。
dōng biān rì chū xī biān yǔ
东边日出西边雨,
dào sh ìwú qíng què yǎu qíng
道是无晴却有晴。
浪淘沙  刘禹锡
jiǔ qū huáng hé wàn lǐ shā
九曲黄河万里沙,
làng táo fēng bǒ zì tiān yá
浪淘风簸自天涯。
rú jīn zhí shàng yín hé qù
如今直上银河去,
tóng dào qiān niú zhī nǚ jiā
同到牵牛织女家。
 
江南春  杜牧
qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng
千里莺啼绿映红,
shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng
水村山郭酒旗风。
nán cháo sì bǎ ibā shí sì 
南朝四百八十寺,
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
多少楼台烟雨中。
 
出塞  王昌龄
qín shí míng yuè hàn shí guān
秦时明月汉时关,
wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán
万里长征人未还。
dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài
但使龙城飞将在,
bù jiào hú mǎ dù yīn shān
不教胡马度阴山。
 
回乡偶书  贺知章
shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí
少小离家老大回,
xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi
乡音无改鬓毛衰。
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí
儿童相见不相识,
xiào wèn kè cóng hé chù lái 
笑问客从何处来。
 
  登鹳雀搂  王之涣
bái rì yī shān jìn
白 日 依 山 尽,
huáng hé rù hǎi liú
黄 河 入 海 流。
yù qióng qiān lǐ mù
欲 穷 千 里 目,
gèng shàng yī céng lóu
更 上 一 层 楼。
 
悯农  李绅
chú hé rì dāng wǔ 
锄 禾 日 当 午,
hàn dī hé xià tǔ
汗 滴 禾 下 土。
shuí zhī pán zhōng cān 
谁 知 盘 中 餐,
lì lì jiē xīn kǔ
粒 粒 皆 辛 苦 。
 
凉州词  王翰
pú táo měi jiǔ yè guāng běi
葡 萄 美 酒 夜 光 杯,
yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 
欲 饮 琵 琶 马 上 催。
zuì wò shā chǎng jūn mò xiào 
醉 卧 沙 场 君 莫 笑,
gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí
古 来 征 战 几 人 回?
  江雪  柳宗元
qiān shān niǎo fēi jué 
千 山 鸟 飞 绝,
wàn jìng rén zōng miè 
万 径 人 踪 灭。
gū zhōu suō lì wēng 
孤 舟 蓑 笠 翁,
dú diào hán jiāng xuě 
独 钓 寒 江 雪。
  塞下曲  卢纶
jín àn cǎo jīng fēng 
林 暗 草 惊 风,
jiāng jūn yè yǐn gōng 
将 军 夜 引 弓。
píng míng xún bái yǔ 
平 明 寻 白 羽,
mò zài shí léng zhōng 
没 在 石 棱 中。
 
 

篇二:[秋夕古诗带拼音]小学必背古诗词80首(带拼音)


小学必背古诗词80首(带拼音)
 
01  咏鹅 骆宾王 é        é      é     鹅 , 鹅 , 鹅 ,    qū xiàng xiàng tiān gē     曲 项       向     天   歌 。    bái máo fú lǜ shuǐ     白  毛    浮 绿 水 ,    hōng zhǎng bō qīng bō     红         掌    拨  清   波 。
02   敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān  yīn shān xià     敕 勒 川 , 阴 山 下 。    tiān sì qióng lú  lǒng gài sì yě     天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。    tiān cāng cāng  yě máng máng     天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,    fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng     风 吹 草 低 见 牛 羊 。  
03   春晓 孟浩然 chūn mián bù jué xiǎo     春 眠 不 觉 晓 ,    chù chù wén tí niǎo     处 处 闻 啼 鸟 。    yè lái fēng yǔ shēng     夜 来 风 雨 声 ,    huā luò zhī duō shǎo     花 落 知 多 少 。 
04   回乡偶书 贺知章 shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí     少 小 离 家 老 大 回 ,    xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi     乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。    ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí     儿 童 相 见 不 相 识 ,    xiào wèn kè cóng hé chù lái     笑 问 客 从 何 处 来 。   
05   静夜思 李白 chuáng qián míng yuè guāng     床 前 明 月 光 ,    yí shì dì shàng shuāng     疑 是 地 上 霜 。    jǔ tóu wàng míng yuè     举 头 望 明 月 ,    dī tóu sī gù xiāng     低 头 思 故 乡 。  
06   忆江南 白居易 jiāng nán hǎo  fēng jǐng jiù céng ān     江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。    rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ     日 出 江 花 红 胜 火 ,    chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán     春 来 江 水 绿 如 蓝 ,    néng bù yì jiāng nán     能 不 忆 江 南 ? 
07  游子吟 孟郊 cí mǔ shǒu zhōng xiàn     慈 母 手 中 线 ,    yóu zǐ shēn shàng yī     游 子 身 上 衣 。    lín xíng mì mì féng     临 行 密 密 缝 ,    yì kǒng chí chí quī     意 恐 迟 迟 归 。    shuí yán cùn cǎo xīn     谁 言 寸 草 心 ,    bào dé sān chūn huī     报 得 三 春 晖 ?  
08 古朗月行(节选)李白 xiǎo shí bù shí yuè     小 时 不 识 月 ,    hū zuò bái yù pán     呼 作 白 玉 盘 。    yòu yí yáo tái jìng     又 疑 瑶 台 境 ,    fēi zài qīng yún duān     飞 在 青 云 端 。  
09   元日 王安石 bào zhú shēng zhōng yī suì chú     爆 竹 声 中 一 岁 除 ,    chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū     春 风 送 暖 入 屠 苏 。    qiān mén wàn hù tóng tóng rì     千 门 万 户 曈 曈 日 ,    zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú     总 把 新 桃 换 旧 符 。  
10  登鹳雀楼 王之涣 bái rì yī shān jìn     白 日 依 山 尽 ,    huáng hé rù hǎi liú     黄 河 入 海 流 。    yù qióng qiān lǐ mù     欲 穷 千 里 目 ,    gèng shàng yī céng lóu     更 上 一 层 楼 。  
11   望庐山瀑布 李白 rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān     日 照 香 炉 生 紫 烟 ,    yáo kàn pù bù guà qián chuān     遥 看 瀑 布 挂 前 川 。    fēi liú zhí xià sān qiān chǐ     飞 流 直 下 三 千 尺 ,    yí shì yín hé luò jiǔ tiān     疑 是 银 河 落 九 天 。  
12   早发白帝城 李白 zhāo cí bái dì cǎi yún jiān     朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,    qiān lǐ jiāng líng yī rì huán     千 里 江 陵 一 日 还 。    liǎng àn yuán shēng tí bù zhù     两 岸 猿 声 啼 不 住 ,    qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān     轻 舟 已 过 万 重 山 。  
13  江畔独步寻花 杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī     黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,    qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī     千 朵 万 朵 压 枝 低 。    liú lián xì dié shí shí wǔ     留 连 戏 蝶 时 时 舞 ,    zì zài jiāo yīng qià qià tí     自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。  
14   六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 hēi yún fān mò wèi zhē shān     黑 云 翻 墨 未 遮 山 ,    bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán     白 雨 跳 珠 乱 入 船 。    juǎn dì fēng lái hū chuī sàn     卷 地 风 来 忽 吹 散 ,    wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān     望 湖 楼 下 水 如 天 。  
15    小池 杨万里 quán yǎn wú shēng xī xì liú    泉 眼 无 声 惜 细 流,    shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu    树 荫 照 水 爱 晴 柔。    xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo    小 荷 才 露 尖 尖 角,    cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu    早 有 蜻 蜒 立 上 头。  
16   四时田园杂兴 范成大 zhòu chū yún tián yè jī má     昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,    cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā     村 庄 儿 女 各 当 家 。    tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī     童 孙 未 解 供 耕 织 ,    yě bàng sāng yīn xué zhòng guā     也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。                                                                             
17    悯农(其一) 李绅 chūn zhòng yī lì sù     春 种 一 粒 粟 ,    qiū shōu wàn kē zǐ     秋 收 万 颗 子 。    sì hǎi wú xián tián     四 海 无 闲 田 ,    nóng fū yóu è sǐ     农 夫 犹 饿 死 ! 
18   悯农(其二) 李绅 chú Hé rì dāng wǔ     锄 禾 日 当 午 ,    hàn dī hé xià tǔ     汗 滴 禾 下 土 。    shuí zhī pán zhōng cān     谁 知 盘 中 餐 ,    lì lì jiē xīn kǔ     粒 粒 皆 辛 苦    
19   晓出净慈寺送林子方 杨万里 bì jìng xī hú liù yuè zhōng     毕 竟 西 湖 六 月 中 ,    fēng guāng bù yǔ sì shí tóng     风 光 不 与 四 时 同 。    jiē tiān lián yè wú qióng bì     接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,    yìng rì hé huā bié yàng hóng     映 日 荷 花 别 样 红 。  
20   绝句 杜甫 chí rì jiāng shān lì     迟 日 江 山 丽 ,    chūn fēng huā cǎo xiāng     春 风 花 草 香 。    ní róng fēi yàn zǐ     泥 融 飞 燕 子 ,    shā nuǎn shuì yuān yāng     沙 暖 睡 鸳 鸯 。  
21   送元二使安西 王维 wèi chéng zhāo yù yì qīng chén     渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,    kè shè qīng qīng liǔ sè xīn     客 舍 青 青 柳 色 新 。    quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ     劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,    xī chū yáng guān wú gù rén     西 出 阳 关 无 故 人 。  
22    赋得古原草送别 白居易 lí lí yuán shàng cǎo     离 离 原 上 草 ,    yì suì yì kū róng     一 岁 一 枯 荣 。    yě huǒ shāo bù jìn     野 火 烧 不 尽 ,    chūn fēng chuī yòu shēng     春 风 吹 又 生 。    yuǎn fāng qīn gǔ dào     远 芳 侵 古 道 ,    qíng cuì jiē huāng chéng     晴 翠 接 荒 城 ,    yòu sòng wáng sūn qù     又 送 王 孙 去 ,    qī qī mǎn bié qíng     萋 萋 满 别 情 。  
23   鹿柴 王维 kōng shān bù jiàn rén     空 山 不 见 人 ,    dàn wén rén yǔ xiǎng     但 闻 人 语 响 。    fǎn yǐng rù shēn lín     返 景 入 深 林 ,    fù zhào qīng tái shàng     复 照 青 苔 上 。  
24   凉州词  王翰 pú táo měi jiǔ yè guāng běi     葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,    yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī     欲 饮 琵 琶 马 上 催 。    zuì wò shā chǎng jūn mò xiào     醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,    gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí     古 来 征 战 几 人 回 ?  
25   别董大 高适 qiān lǐ huáng yún bái rì xūn     千 里 黄 云 白 日 曛 ,    běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn     北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。    mò chóu qián lù wú zhī jǐ     莫 愁 前 路 无 知 己 ,    tiān xià shuí rén bù shí jūn     天 下 谁 人 不 识 君 。 
26   出塞 王昌龄 qín shí míng yuè hàn shí guān     秦 时 明 月 汉 时 关 ,    wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán     万 里 长 征 人 未 还 。    dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài     但 使 龙 城 飞 将 在 ,    bù jiào hú mǎ dù yīn shān     不 教 胡 马 度 阴 山 。  
27   望天门山 李白 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi     天 门 中 断 楚 江 开 ,    bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí     碧 水 东 流 至 此 回 。    liǎng àn qīng shān xiāng duì chū     两 岸 青 山 相 对 出 ,    gū fān yí piàn rì biān lái     孤 帆 一 片 日 边 来 。  
28   山行 杜牧 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi     天 门 中 断 楚 江 开 ,    bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí     碧 水 东 流 至 此 回 。    liǎng àn qīng shān xiāng duì chū     两 岸 青 山 相 对 出 ,    gū fān yí piàn rì biān lái     孤 帆 一 片 日 边 来 。  
29    长歌行 汉乐府 qīng qīng yuán zhōng kuí     青 青 园 中 葵 ,    zhāo lù dài rì xī     朝 露 待 日 晞 。    yáng chūn bù dé zé     阳 春 布 德 泽 ,    wàn wù shēng guāng huī     万 物 生 光 辉 。    cháng kǒng qiū jié zhì     常 恐 秋 节 至 ,    kūn huáng huā yè shuāi     焜 黄 华 叶 衰 。    bǎi chuān dōng dào hǎi     百 川 东 到 海 ,    hé shí fù xī guī     何 时 复 西 归 ?    shào zhuàng bù nǔ lì     少 壮 不 努 力 ,    lǎo dà tú shāng bēi     老 大 徒 伤 悲 。  
30   绝句  杜甫 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ     两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,    yī háng bái lù shàng qīng tiān     一 行 白 鹭 上 青 天 。    chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě     窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,    mén bó dōng wú wàn lǐ chuán     门 泊 东 吴 万 里 船 。  
31   竹里馆 王维 dú zuò yōu huáng lǐ     独 坐 幽 篁 里 ,    tán qín fù cháng xiào     弹 琴 复 长 啸 。    shēn lín rén bù zhī     深 林 人 不 知 ,    míng yuè lái xiāng zhào     明 月 来 相 照 。  
32   梅花 王安石 qiáng jiǎo shù zhī méi     墙 角 树 枝 梅 ,    líng hán dú zì kāi     凌 寒 独 自 开 。    yáo zhí bù shì xuǎ     遥 知 不 是 雪 ,    wèi yǒu àn xiāng lái     为 有 暗 香 来 。  
33   石灰吟 于谦 qiān chuí wàn jī chū shēn shān     千 锤 万 击 出 深 山 ,    liè huǒ fén shāo ruò děng xián     烈 火 焚 烧 若 等 闲 。    fěn shēn suì gǔ hún bù pà     粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,    yào liú qīng bái zài rén jiān     要 留 清 白 在 人 间 。  
34   九月九日忆山东兄弟 王维 dú Zài yì xiāng wéi yì kè     独 在 异 乡 为 异 客 ,    měi Féng jiā jié bèi sī qīn     每 逢 佳 节 倍 思 亲 。    yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù     遥 知 兄 弟 登 高 处 ,    biàn Chā zhū yú shāo yì rén     遍 插 茱 萸 少 一 人 。  
35   七步诗 曹植 zhǔ dòu rán dòu qí     煮 豆 燃 豆 萁 ,    lù chǐ yǐ wéi zhī     漉 豉 以 为 汁 。    qí zài fǔ xià rán     萁 在 釜 下 燃 ,    dòu zài fù zhōng qì     豆 在 釜 中 泣 。    běn shì tóng gēn shēng     本 是 同 根 生 ,    xiāng jiān hé tài jí     相 煎 何 太 急 。  
36   望洞庭 刘禹锡 hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé     湖 光 秋 月 两 相 和 ,    tán miàn Wú fēng jìng wèi mó     潭 面 无 风 镜 未 磨 。    yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì     遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,    bái yín Pán lǐ yī qīng luó     白 银 盘 里 一 青 螺 。  
37   惠崇《春江晓景》 苏轼 zhú wài Táo huā sān liǎng zhī     竹 外 桃 花 三 两 枝 ,    chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī     春 江 水 暖 鸭 先 知 。    lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn     蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,    zhèng shì hé tún yù shàng shí     正 是 河 豚 欲 上 时 。  
38   题西林壁 苏轼 héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng     横 看 成 岭 侧 成 峰 ,    yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng     远 近 高 低 各 不 同 。    bù shí Lú shān zhēn miàn mù     不 识 庐 山 真 面 目 ,    zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng     只 缘 身 在 此 山 中 。  
39   乐游原 李商隐 xiàng wǎn yì bù shì     向 晚 意 不 适 ,    qū chē dēng gǔ yuán     驱 车 登 古 原 。    xī yáng wú xiàn hǎo     夕 阳 无 限 好 ,    zhǐ shì jìn huāng hūn     只 是 近 黄 昏 !  
40   赠汪伦 李白 xiàng wǎn yì bù shì     向 晚 意 不 适 ,    qū chē dēng gǔ yuán     驱 车 登 古 原 。    xī yáng wú xiàn hǎo     夕 阳 无 限 好 ,    zhǐ shì jìn huāng hūn     只 是 近 黄 昏 !  
41   黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白 gù Rén xī cí huáng hè lóu     故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,    yān huā sān yuè xià yáng zhōu     烟 花 三 月 下 扬 州 。    gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn     孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,    wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú     惟 见 长 江 天 际 流 。 
42   塞下曲 卢纶 jín àn cǎo jīng fēng     林 暗 草 惊 风 ,    jiāng jūn yè yǐn gōng     将 军 夜 引 弓 。    píng míng xún bái yǔ     平 明 寻 白 羽 ,    mò zài shí léng zhōng     没 在 石 棱 中 。  
43   浪淘沙 刘禹锡 jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā     九 曲 黄 河 万 里 沙 ,    làng táo Fēng bǒ zì tiān yá     浪 淘 风 簸 自 天 涯 。    rú jīn Zhí shàng yín hé qù     如 今 直 上 银 河 去 ,    tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā     同 到 牵 牛 织 女 家 。  
44   渔歌子 张志和 xī sài Shān qián bái lù fēi     西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,    táo huā Liú shuǐ guì yú féi     桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。    qīng ruò Lì  lǜ suō yī     青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,    xié fēng Xì yǔ bù xū guī     斜 风 细 雨 不 须 归 。  
45   江雪 柳宗元 qiān Shān niǎo fēi jué     千 山 鸟 飞 绝 ,    wàn jìng rén zōng miè     万 径 人 踪 灭 。    gū zhōu suō lì wēng     孤 舟 蓑 笠 翁 ,    dú diào hán jiāng xuě     独 钓 寒 江 雪 。  
46    游园不值 叶绍翁 yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái     应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,    xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi     小 扣 柴 扉 久 不 开 。    chūn sè mǎn yuán guān bù zhù     春 色 满 园 关 不 住 ,    yī zhī hóng xìng chū qiáng lái     一 枝 红 杏 出 墙 来 。  
47   逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿 rì mò cāng shān yuǎn     日 暮 苍 山 远 ,    tiān hán bái wū pín     天 寒 白 屋 贫 。    chái mén wén quǎn fèi     柴 门 闻 犬 吠 ,    fēng xuě yè guī rén     风 雪 夜 归 人 。  
48  竹石 郑燮 yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng     咬 定 青 山 不 放 松 ,    lì gēn yuán zài pò yán zhōng     立 根 原 在 破 岩 中 。    qiān mó wàn jī hái jiān jìn     千 磨 万 击 还 坚 劲 ,    rèn ěr dōng xī nán běi fēng     任 尔 东 西 南 北 风 。  
49   独坐敬亭山 李白 zhòng niǎo gāo fēi jìn     众 鸟 高 飞 尽 ,    gū yún dù qù xián     孤 云 独 去 闲 。    xiāng kàn liǎng bù yàn     相 看 两 不 厌 ,    zhǐ yǒu jìng tíng shān     只 有 敬 亭 山 。  
50   枫桥夜泊 张继 yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān     月 落 乌 啼 霜 满 天 ,    jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián     江 枫 渔 火 对 愁 眠 。    gū sū chéng wài hán shān sì     姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,    yè bàn zhōng shēng dào kè chuán     夜 半 钟 声 到 客 船 。  
51   寻隐者不遇 贾岛 sōng xià wèn tóng zǐ     松 下 问 童 子 ,    yán shī cǎi yào qù     言 师 采 药 去 。    zhǐ zài cǐ shān zhōng     只 在 此 山 中 ,    yún shēn bù zhī chù     云 深 不 知 处 。 
52   墨梅 王冕 wú jiā xǐ yàn chí tóu shù     吾 家 洗 砚 池 头 树 ,    gè gè huā kāi dàn mò hén     个 个 花 开 淡 墨 痕 。    bù yào rén kuā hǎo yán sè     不 要 人 夸 好 颜 色 ,    zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn     只 留 清 气 满 乾 坤 。  
53    咏柳 贺知章 bì yù zhuāng chéng yī shù gāo     碧 玉 妆 成 一 树 高 ,    wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo     万 条 垂 下 绿 丝 绦 。    bù zhī xì yè shuí cái chū     不 知 细 叶 谁 裁 出 ,    èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo     二 月 春 风 似 剪 刀 。   
54   清明 杜牧 qīng míng shí jié yǔ fēn fēn     清 明 时 节 雨 纷 纷 ,    lù shàng xíng rén yù duàn hún     路 上 行 人 欲 断 魂 。    jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu     借 问 酒 家 何 处 有 ,    mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn     牧 童 遥 指 杏 花 村 。  
55    寒食 韩翃 chūn chéng wú chù bù fēi huā     春 城 无 处 不 飞 花 ,    hán shí dōng fēng yù liǔ xié     寒 食 东 风 御 柳 斜 。    rì mò hàn gōng chuán là zhú     日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,    qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā     轻 烟 散 入 五 侯 家 。  
56   春日 朱熹 shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn     胜 日 寻 芳 泗 水 滨 ,    wú biān guāng jǐng yī shí xīn     无 边 光 景 一 时 新 。    děng xián shí dé dōng fēng miàn     等 闲 识 得 东 风 面 ,    wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn     万 紫 千 红 总 是 春 。  
57   宿建德江 孟浩然 yí zhōu bó yān zhǔ     移 舟 泊 烟 渚 ,    rì mù kè chóu xīn     日 暮 客 愁 新 。    yě kuàng tiān dī shù     野 旷 天 低 树 ,    jiāng qīng yuè jìn rén     江 清 月 近 人 。 
58   饮湖上初晴后雨 苏轼 shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo     水 光 潋 滟 晴 方 好 ,    shān sè kōng méng yǔ yì qí     山 色 空 濛 雨 亦 奇 。    yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ     欲 把 西 湖 比 西 子 ,    dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí     淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。                                                                             
 59    从军行 王昌龄qīng hǎi cháng yún àn xuě shān     青 海 长 云 暗 雪 山 ,    gū chéng yáo wàng yù mén guān     孤 成 遥 望 玉 门 关 。    huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ     黄 沙 百 战 穿 金 甲 ,    bù pò lǒu lán zhōng bù huán     不 破 楼 兰 终 不 还 。  
60    凉州词  王之涣 huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān      黄 河 远 上 白 云 间 ,     yī piàn gū chéng wàn rèn shān      一 片 孤 城 万 仞 山 。     qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ      羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,     chūn fēng bù dù yù mén guān      春 风 不 度 玉 门 关 。   
61   秋浦歌 李白 bái fà sān qiān zhàng     白 发 三 千 丈 ,    yuán chóu sì gè cháng     缘 愁 似 个 长 。    bù zhī míng jìng lǐ     不 知 明 镜 里 ,    hé chù dé qiū shuāng     何 处 得 秋 霜 。  
62    商山早行 温庭筠 chén qǐ dòng zhēng duó     晨 起 动 征 铎 ,    kè xíng bēi gù xiāng     客 行 悲 故 乡 。    jī shēng máo diàn yuè     鸡 声 茅 店 月 ,    rén jì bǎn qiáo shuāng     人 迹 板 桥 霜 。    hú yè luò shān lù     槲 叶 落 山 路 ,    zhǐ huā míng yì qiáng     枳 花 明 驿 墙 。    yīn sī dù líng mèng     因 思 杜 陵 梦 ,    fú yàn mǎn huí táng     凫 雁 满 回 塘 。  
63    芙蓉楼送辛渐 王昌龄 hán yǔ lián jiāng yè rù wú     寒 雨 连 江 夜 入 吴 ,    píng míng sòng kè chǔ shān gū     平 明 送 客 楚 山 孤 。    luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn     洛 阳 亲 友 如 相 问 ,    yí piàn bīng xīn zài yù hú     一 片 冰 心 在 玉 壶 。  
64   江南逢李龟年 杜甫 qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn     岐 王 宅 里 寻 常 见 ,    cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén     崔 九 堂 前 几 度 闻 。    zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng     正 是 江 南 好 风 景 ,    luò huā shí jié yòu féng jūn     落 花 时 节 又 逢 君 。 
65   滁州西涧 韦应物 dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng     独 怜 幽 草 涧 边 生 ,    shàng yǎu huáng lí shēn shù míng     上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。    chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí     春 潮 带 雨 晚 来 急 ,    yě dù wú rén zhōu zì héng     野 渡 无 人 舟 自 横 。  
66    乌衣巷 刘禹锡 zhū què qiáo biān yě cǎo huā     朱 雀 桥 边 野 草 花 ,    wū yī xiàng kǒu xī yáng xié     乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。    jiù shí wáng xiè táng qián yàn     旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,    fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā     飞 入 寻 常 百 姓 家 。  
67    江南春 杜牧 qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng     千 里 莺 啼 绿 映 红 ,    shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng     水 村 山 郭 酒 旗 风 。    nán cháo sì bǎi bā shí sì     南 朝 四 百 八 十 寺 ,    duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng     多 少 楼 台 烟 雨 中 。 
68   竹枝词 刘禹锡 yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng     杨 柳 青 青 江 水 平 ,    wén láng jiāng shàng chàng gē shēng     闻 郎 江 上 唱 歌 声 。    dōng biān rì chū xī biān yǔ     东 边 日 出 西 边 雨 ,    dào shì wú qíng què yǎu qíng     道 是 无 晴 却 有 晴 。 
69   秋夕 杜牧 yín zhú qiū guāng lěng huà píng     银 烛 秋 光 冷 画 屏 ,    qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng     轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。    tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ     天 阶 夜 色 凉 如 水 ,    zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng     坐 看 牵 牛 织 女 星 。  
70   赠花卿 杜甫 jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn     锦 城 丝 管 日 纷 纷 ,    bàn rù jiāng fēng bàn rù yún     半 入 江 风 半 入 云 。    cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu     此 曲 只 应 天 上 有 ,    rén jiān néng dé jǐ huí wén     人 间 能 得 几 回 闻 。  
71   题临安邸 林升 shān wài Qīng shān lóu wài lóu     山 外 青 山 楼 外 楼 ,    xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū     西 湖 歌 舞 几 时 休 。    nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì     暖 风 熏 得 游 人 醉 ,    zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu     直 把 杭 州 作 汴 州 。  
72   朝天子?咏喇叭 王磐 lǎ bā  suǒ nà     喇 叭 , 唢 呐 ,    qǔ ér xiǎo  qiāng ér dà     曲 儿 小 , 腔 儿 大 。    guān chuán wǎng lái luàn rú má     官 船 往 来 乱 如 麻 ,    quán zhàng nǐ tái shēn jià     全 仗 你 抬 身 价 。    jūn tīng le jūn chóu     军 听 了 军 愁 ,    mín tīng le mín pà     民 听 了 民 怕 ,    nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ     哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ?    yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā      眼 见 的 吹 翻 了 这 家 ,    chuī shāng le nà jiā     吹 伤 了 那 家 ,    zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà     只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !   
73   示儿 陆游 sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng     死 去 元 知 万 事 空 ,    dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng     但 悲 不 见 九 州 同 。    wáng shī běi dìng zhōng yuán rì     王 师 北 定 中 原 日 ,    jiā jì wú wàng gào nǎi wēng     家 祭 无 忘 告 乃 翁 。  
74   秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游 sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi     三 万 里 河 东 入 海 ,    wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān     五 千 仞 岳 上 摩 天 。    yí mín lèi jìn hú chén lǐ     遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,    nán wàng wáng shī yòu yī nián     南 望 王 师 又 一 年 。  
75   菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾 yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ     郁 孤 台 下 清 江 水 ,    zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi     中 间 多 少 行 人 泪 。    xī běi wàng cháng ān       西 北 望 长 安 ,      kě lián wú shù shān       可 怜 无 数 山 。      qīng shān zhē bù zhù       青 山 遮 不 住 ,      bì jìng dōng liú qù       毕 竟 东 流 去 。      jiāng wǎn zhèng chóu yú       江 晚 正 愁 余 ,      shān shēn wén zhè gū       山 深 闻 鹧 鸪 。       76   夏日绝句 李清照 shēng dāng zuò rén jié     生 当 作 人 杰 ,    sǐ yì wéi guǐ xióng     死 亦 为 鬼 雄 。    zhì jīn sī xiàng yǔ     至 今 思 项 羽 ,    bù kěn guò jiāng dōng     不 肯 过 江 东 。  
77   泊船瓜州 王安石 jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān     京 口 瓜 洲 一 水 间 ,    zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān     钟 山 只 隔 数 重 山 。    chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn     春 风 又 绿 江 南 岸 ,    míng yuè hé shí zhào wǒ huán     明 月 何 时 照 我 还 ?  
78   闻官军收河南河北 杜甫 jiàn wài hū chuán shōu jì běi     剑 外 忽 传 收 蓟 北 ,    chū wén tì lèi mǎn yī shāng     初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。    què kàn qī zǐ chóu hé zài     却 看 妻 子 愁 何 在 ,    màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng     漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。    bái rì fàng gē xū zòng jiǔ     白 日 放 歌 须 纵 酒 ,    qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng     青 青 作 伴 好 还 乡 。    jì cóng bā xiá chuán wū xiá     即 从 巴 峡 穿 巫 峡 ,    biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng     便 下 襄 阳 向 洛 阳 。  
79   春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié     好 雨 知 时 节 ,    dāng chūn nǎi fā shēng     当 春 乃 发 生 。    suí fēng qián rù yè     随 风 潜 入 夜 ,    rùn wù xì wú shēng     润 物 细 无 声 。    yě jìng yún jù hēi     野 径 云 俱 黑 ,    jiāng chuán huǒ dú míng     江 船 火 独 明 。    xiǎo kàn hóng shī chù     晓 看 红 湿 处 ,    huā zhòng jǐn guān chéng     花 重 锦 官 城 。  
80   己亥杂诗 龚自珍 jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi     九 州 生 气 恃 风 雷 ,    wàn mǎ qí yīn jiū kě āi     万 马 齐 喑 究 可 哀 。    wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu     我 劝 天 公 重 抖 擞 ,    bù jū yī gé jiàng rén cái     不 拘 一 格 降 人 才 。

篇三:[秋夕古诗带拼音]必背古诗:秋 夕


(点击上方的五个按键,经典解读)
必背古诗:秋 夕
杜 牧
 
yín
zhú
qiū
guāng
lěng
huà
píng
 
qīng
luó
xiǎo
shàn

liú
yíng
 
tiān
jiē


liáng

shuǐ
 
zuò
kàn
qiān
niú
zhī

xīng
 
 
作者背景  见《山行》的作者背景。
 
注词释义  秋夕:指七夕,农历七月七日。 银烛:白色的蜡烛。 画屏:饰有彩绘的屏风。 轻罗小扇:用一种很薄的丝织品做成的小扇子。 流萤:萤火虫。 天阶:皇宫中的石阶。
 
古诗今译  烛光月色冷淡地映照画屏,轻举罗扇追赶飞舞的流萤。夜色如水透着逼人的凉寒,独自坐看牵牛和织女双星。
 
名句赏析——“轻罗小扇扑流萤。”  这诗写一个失意宫女的孤独生活和凄凉心情。前两句已经描绘出一幅深宫生活的图景。在一个秋天的晚上,白色的蜡烛发出微弱的光,给屏风上的图画添了几分暗淡而幽冷的色调。这时,一个孤单的宫女正用小扇扑打着飞来飞去的萤火虫。“轻罗小扇扑流萤”,这一句十分含蓄。第三句,“天阶夜色凉如水”。“天阶”指皇宫中的石阶。“夜色凉如水”暗示夜已深沉,寒意袭人,该进屋去睡了。可是宫女独自坐在石阶上眺望牛郎织女星。牛郎织女虽然远隔天河,但毕竟还能遥遥相望,毕竟还有一年一夕的相会,而自己呢?主人公坐看双星的动作暗示了她哀怨与期望交织的心理活动。转发至微博

本文来源:https://www.shanpow.com/wx/364118/

《秋夕古诗带拼音.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

相关阅读
 • 愿将腰下剑直为斩楼兰出自唐代诗人李白的什么 愿将腰下剑直为斩楼兰出自唐代诗人李白的什么
 • 王者荣耀对应情侣昵称_王者荣耀情侣名字大全 王者荣耀对应情侣昵称_王者荣耀情侣名字大全
 • 蜀道难文言知识点整理 蜀道难文言知识点整理
 • 【小学二年级描写秋天的古诗大全】小学二年级描写秋天的古诗大全 【小学二年级描写秋天的古诗大全】小学二年级描写秋天的古诗大全
 • 【高中写物的作文600字】高中写物的作文700字【三篇】 【高中写物的作文600字】高中写物的作文700字【三篇】
 • 二年级语文的寒假作业_二年级语文的寒假作业答案及习题三套 二年级语文的寒假作业_二年级语文的寒假作业答案及习题三套
 • 【南宋诗人陆游《闻武均州报已复西京》】陆游《闻武均州报已复西京》赏析 【南宋诗人陆游《闻武均州报已复西京》】陆游《闻武均州报已复西京》赏析
 • 友情诗李白_友情诗:李白《送友人》原文翻译及赏析 友情诗李白_友情诗:李白《送友人》原文翻译及赏析
为您推荐
 • 思乡诗李白_思乡诗:李白《春夜洛城闻笛》原文翻译及赏析
  思乡诗李白_思乡诗:李白《春夜洛城闻笛》原文翻译及赏析
  思乡诗主要写客居他乡的游子漂泊凄凉孤寂的心境以及对家乡、亲人的思念。思乡诗,所写内容无非是抒情主人公旅途中的所见所闻、所思所想、所感所叹。指滞留他乡很久而不能回家所产生的思乡及思亲之情。游客浪子,眼中所见、耳中所闻、心中所感都包含着由此触发的对遥远故乡的眺望,对温馨家庭的憧憬。下面是本站为大家带来的
 • 送别诗李白的有哪些|送别诗:李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》原文翻译及赏析
  送别诗李白的有哪些|送别诗:李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》原文翻译及赏析
  古时候由于交通不便,通信极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,所以古人特别看重离别。离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人吟咏的一个永恒的主题。下面是本站为大家带来的:送别诗:李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》原文翻译及赏析,欢迎大家阅读。黄鹤楼送孟浩然之
 • 【李白《行路难·其一》全诗赏析】李白《行路难·其一》及赏析
  【李白《行路难·其一》全诗赏析】李白《行路难·其一》及赏析
  李白的诗富于自我表现的主观抒*彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异彩、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。李白的诗具有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术魅力,这也是他的诗歌中最鲜
 • 李商隐乐游原古诗|李商隐《乐游原》及赏析
  李商隐乐游原古诗|李商隐《乐游原》及赏析
  李商隐(约813年-约858年),字义山,号玉溪(谿)生,又号樊南生,祖籍怀州河内(今河南焦作沁阳),出生于郑州荥阳(今河南郑州荥阳市),晚唐诗人,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。李商隐又与李贺、李白合称“三李”。与温庭筠合称为“温李”,因诗文与同时期的段成式、温庭筠风格相近,且三人都
 • [高三语文必修三课文内容]高三语文必修三:课文篇目梳理(背诵)
  [高三语文必修三课文内容]高三语文必修三:课文篇目梳理(背诵)
  以下是本站为大家推荐的有关高三语文必修三:课文篇目梳理(背诵),如果觉得很不错,欢迎点评和分享~感谢你的阅读与支持! 【单元一】 1 蜀道难(李白) 噫吁嚱!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然
 • 撒贝宁个人资料
  撒贝宁个人资料
  撒贝宁 姓名:撒贝宁  籍贯:武汉 生于:1976年 生肖:龙 民族:回族 职业:主持人  主持栏目:《今日说法》 工作地点:北京 栏目
 • 关于端午节的古诗_关于中秋节的古诗
  关于端午节的古诗_关于中秋节的古诗
  关于中秋节的古诗 大家创业网为大家整理的相关的关于中秋节的古诗供大家参考选择。关于中秋节的古诗一 李白:静夜思 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。二 刘方平:月夜 更深月色半
 • 相媲美造句:媲美的造句
  相媲美造句:媲美的造句
  媲美,指美好的程度可以相比,类似比美之意。一般都用于一种东西可以和另一种东西相比较。本站为大家整理的相关的媲美的造句,供大家参考选择。媲美的造句国产电视机完全可以与国外同类产品媲美。可与李白的诗媲美的
 • 友谊作文 友谊作文600字
  友谊作文 友谊作文600字
  人生最珍贵的感情,我觉得就是与朋友之间的友谊。唐代大诗人李白在送别朋友汪伦时写下了千古名句:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”这句脍炙人口的诗句充分表达出友谊的可贵。以下是本
 • 酒肉朋友
  酒肉朋友
  一:[酒肉朋友]酒肉朋友吾本性喜于豪放,不羁于世俗的低眉谄笑,所幸年少从军,与酒为乐也已数载,虽酒量有限,却也在推杯换盏之间换来了今生无数的酒肉性情之友。常感叹酒乃妙物也。自古以来,此等杯中之物,不知又成全了多少英雄豪杰的一世美名。“举杯邀明月”,视天地为“酒肉朋友”的李白是“谪仙”也。千金散尽沽濯